fr
de
it
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
Databank
 - 
Voorstelling databank
 - 
Overeenkomst
  Waarnemingen
    - 
Jaaroverzicht
  Galerijen
    - 
Alle foto's
  Gebruiksstatistieken
Telposten
Bronnen en links
Mission Migration
Onze partners
Pointe du Hoc - Cricqueville-en-Bessin, Calvados (14)
Telpost
Grafieken
Nieuws
Jaarrapporten
Voorstelling van de telposten

Toon:
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/Pte_du_Hoc_1-5008.jpg
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.migraction.net/pdffiles/news/small/Pte_du_Hoc_2-5893.jpg
Alle foto's

Telpost

Langs de kust van de Bessin, in het noordwesten van de Calvados, ligt de zeetrektelpost van la Pointe du Hoc. Hij bevindt zich op een hoogte van 30 m aan de westkant van een 7 km lange strook kalkrotsen uit het Juratijdperk. Dit natuurgebied is sinds 1993 geklasseerd als Speciale Beschermingszone (Vogelrichtlijngebied). De rotskust is van belang voor zeevogels met onder meer de grootste Franse Drieteenmeeuwenkolonie (bijna 1000 paren in 2007) en een hoge broeddichtheid voor Noordse Stormvogel. Ten westen van de telpost volgt een lage kustlijn (Rochers de Grandcamp) die s' winters bijzonder aantrekkelijk is voor Futen en Middelste Zaagbekken. Achter de haven van Grandcamp-Maisy begint het estuarium van de Baie des Veys, waar de moerassen van de Cotentin en de Bessin in zee uitmonden. Dit gaat om een gebied van internationaal belang dat door Frankrijk in 1991 beschermd werd onder de Ramsar-conventie. Baie de Veys huisvest de tweede grootste Zeehondenkolonie van Frankrijk.

Historiek

Normandische waarnemers bezochten la pointe du Hoc af en toe in de jaren 1980 en 1990. Er worden sinds 2002 regelmatig najaarstellingen verricht. Na een bescheiden aanloop is de waarnemersdruk geleidelijk opgevoerd. Zo werd er in 2006 290 uren geteld verspreid over 114 dagen van begin juli tot begin december.

Ornithologisch belang

De telpost ligt niet echt op een kaap. Toch vormen de kliffen van de Bessin uitlopers in zee van de baai van de Seine. Pointe du Hoc is het zuidelijkste punt van de Calvados. Je kunt hier klassieke trek waarnemen van vogels uit Noord-Europa die naar hun overwinteringsgebieden afzakken, maar ook omgekeerde trek (bijvoorbeeld van pijlstormvogels, die het Kanaal binnenvliegen bij sterke westenwind en opnieuw naar de oceaan vliegen bij kalmer wind of wanneer de wind draait).  

De omvang van de trek hangt af van de windomstandigheden die zeevogels naar de kust blazen of van de kust verwijderen. Zoals voor alle telposten in het Kanaal geldt ook hier dat noordwesten- tot noordenwind de beste resultaten oplevert. .

Op de telpost worden de meeste zeevogels geteld, m.u.v. Aalscholver, Kuifaalscholver, Zilvermeeuw, Kleine en Grote Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw en Zwartkopmeeuw. Wij zijn met onvoldoende waarnemers om ook de zangvogeltrek bij te houden. Een 100-tal niet-zangvogelsoorten kan waargenomen worden vanaf la pointe du Hoc. Het aantal getelde vogels is sterk afhankelijk van de waarnemersdruk en de weersomstandigheden maar varieert van 30000 tot 100000 exemplaren. 

Aangezien de telpost bij de ingang van de Baie des Veys ligt, een belangrijk gebied voor eenden en ganzen, is la Pointe du Hoc bijzonder geschikt voor trekwaarnemingen van die soorten. Eenden en ganzen vormen hier niet minder dan 42% van alle getelde vogels.  Rotganzen zijn het talrijkst met jaarlijks 10 000 tot 12 000 exemplaren. Grote trekbewegingen van Rotgans in oktober-november garanderen zowel visuele als auditieve natuurbeleving. De voornaamste andere eendachtigen zijn (in afnemend aantal) Zwarte Zee-eend, Smient, Bergeend, Middelste Zaagbek, Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend, Eider en Grote Zee-eend. 

Onder de kustvogels vormen sterns (voornamelijk Visdief en Grote Stern) 21% van het soorttotaal, gevolgd door steltlopers (gedomineerd door Scholekster, Rosse Grutto en Bonte Strandloper), Dwerg- en Drieteenmeeuwen. Jaarlijks worden 200 à 400 Futen geteld. 

Onder de zeevogels is Jan-van-gent het talrijkst (goed voor 22% van alle soorten), gevolgd door duikers en alkachtigen. De doortrek van andere zeevogelsoorten is weersafhankelijk. Bij wind van minimum 5 beaufort NW kunnen tientallen tot honderden jagers en pijlstormvogels gezien worden op een ochtend. 

Onder de schaarse maar regelmatige soorten vermelden we Geoorde Fuut, Kuifduiker, Stormvogeltje, Noordse Stormvogel, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Smelleken, Tafeleend en Kuifeend, Kleinste Jager en Vorkstaartmeeuw. Zeldzamer zijn IJsduiker, Roodhalsfuut, Kuhls Pijlstormvogel, Boomvalk, Kraanvogel, Velduil, Ijseend en Kleine Alk.

Bezoekers

Hoewel de telpost voor het gemak « Pointe du Hoc » gedoopt werd, bevindt hij zich op 1 km ten westen van de historische plaats, en draagt eigenlijk de plaatsnaam « Le Moulin de Cricqueville ». Je kunt de telpost bereiken via de kustweg (D514) tussen Grandcamp en het rond punt van la Pointe du Hoc. Neem ter hoogte van de molenruîne de richting van de zee via een grintweg. Parkeer op de parking aan de rand van de kliffen.  
Er kan rechtstreeks vanuit de auto geteld worden, wat niet onaangenaam is bij guur weer. Het is een publieke parking die vaak door vissers gebruikt wordt. Het kan er wel eens druk zijn bij een uitzonderlijk laag tij. In dat geval is het mogelijk om enkel te observeren bij hoog tij of te voet naar de rand van de kliffen te wandelen en daar te tellen. Er is geen onthaal aan de Moulin de Cricqueville, maar je zult er vaak enkele fervente zeetrektellers aantreffen tijdens de weekends of in de late namiddag tijdens de week.

Overnachting

De stranden van de landing in Normandië zijn toeristisch. Langs de kust van de Calvados, tussen Port-en-Bessin en Isigny-sur-Mer, zijn er dan ook heel wat logeermogelijkheden (campings, hotels, kamers, enz.).
Office de tourisme de Port-en-Bessin : 02 31 22 45 80
Office de tourisme de Grandcamp-Maisy : 02 31 22 62 44
Office de tourisme d’Isigny-sur-Mer : 02 31 21 46 00

Contact

Gilbert Vimard: mailto:vimardg@gmail.com

Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2019